Σύνοψη Διδακτέα-Παραδοτέα 3a Eβδομάδων

– Διδακτέα= Στρατηγικά Μοντέλα Επιλογής Πληροφοριακών Συστημάτων για Επιχειρησιακές Λύσεις και η Ευθυγράμμιση της Πληροφορικής με την Στρατηγική & Οργάνωση των Επιχειρήσεων και Συστήματα Επιχειρησιακών Λύσεων (ERP, MRP, ETRM). Παραδοτέα=0, απαιτείται άμεσα να μεριμνήσετε για τις ομάδες και τις εργασίες.

– Διδακτέα: Προγραμματισμός του Excel για Διαχείριση Δεδομένων: (lists, filtering-advanced & custom filtering, sorting, calculatios, data forms, data validation, subtotals. matching text to collumns, matching concatenate, matching lookup functions, essentials on pivot tables). Παραδοτέα:μόνο 2, αναμένεται επίλυση άσκησης στο excel.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s