Monthly Archives: November 2012

G. AGELOPOULOS LECTURES

Ανακοινώνεται ότι η διάλεξη του μαθήματος «Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής», δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3.12.2012 και ώρα 15:00-17:00. Θα ανακοινωθεί η αναπλήρωση του μαθήματος

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Ανάπτυξη Μοντέλων-Ασκήσεις

1. Δεδομένου ότι το διαθέσιμο εισόδημα ενός επενδυτή ανέρχεται σε 1500 €/μήνα, το ετήσιο επιτόκιο μεσοσταθμικά για την ερχόμενη 15ετία υπολογίζεται σε 5% ενώ η αξία ακινήτου που ενδιαφέρεται για να αγοράσει ανέρχεται σε 100.000€. Γνωρίζετε επίσης ότι η Τράπεζα μπορεί να δεχθεί τοκοχρεωλυτική δόση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος του. Να αναπτύξετε μοντέλο στο Excel το οποίο υπολογίζει με την μέθοδο της σταθερούς τοκοχρεωλυτική δόσης για τον συγκεκριμένο επενδυτή αναλυτικά τα συστατικά του δανεισμού (τόκους, χρεωλύσια κλπ). Επίσης να βρείτε για ποιο επιτόκιο κάνει break even το αρχικό εισόδημα με την βασική τοκοχρεωλυτική δόση. Την ικανότητα αποπληρωμής της δόσης όταν το επιτόκιο μεταβάλετε από 3% έως 18% κατά μία μονάδα βάσης παράλληλα με μεταβολή του ετήσιου αποδεκτού από την τράπεζα διαθέσιμου εισοδήματος από 3000€ έως 12000€ με βήμα 1000€. Τέλος να αναπτύξετε 2 σενάρια επιπλέον του βασικού που δίδεται ανωτέρω, το Κακό: όταν στην οικονομία μειώνεται το εισόδημα κατά 30%, αυξάνονται τα επιτόκια κατά 2 μονάδες βάσης και μειώνεται η αξία των ακινήτων κατά 15%. Το Καλό όταν αυξάνεται το εισόδημα κατά 2%, μειώνονται τα επιτόκια κατά 2 μονάδες βάσης και αυξάνεται η αξία των ακινήτων κατά 10%.  

—————————————

2. Δίνονται τα εξής: Πωλήσεις Ιανουαρίου = 100, Τιμή Ιανουαρίου=30, Πωλήσεις τρέχοντος μήνα = πωλήσεις προηγούμενου μήνα + 5, Τιμή Τρέχοντος μήνα = Τιμή προηγούμενου μήνα * 1.01, Έσοδα μήνα = πωλήσεις μήνα * τιμή μήνα, Κόστος μήνα = 100 + 0.8 * Έσοδα μήνα, Καθαρά Έσοδα Μήνα = Έσοδα μήνα – Κόστος μήνα, Φόρος μήνα = 0.05*Έσοδα μήνα+0.50* Καθαρά Έσοδα μήνα, Καθαρά Έσοδα Μήνα μετά τον Φόρο = Καθαρά Έσοδα μήνα – Φόρος μήνα. Να φτιάξετε ένα λογιστικό φύλλο MS-Excel για τον ανά μήνα προϋπολογισμό της εταιρείας με χρήση επικύρωσης δεδομένων, ονομάτων περιοχών και προστασίας τους.

————————————————

3. Να κάνετε ένα μοντέλο στο Excel για μια επιχείρηση με τα εξής στοιχεία μέσου μεταβλητού κόστους (σε €/q): υλικά 3,26, εργατικά 3,75, προμήθεια 2,21, μεταφορικά 1,77. Παράλληλα έχει το εξής Συνολικό Ημερήσιο Σταθερό κόστος (σε €/ημέρα): Λειτουργία 38.000, Μισθοί 33.315, Διαχείριση 6.500, Διαφήμιση 10.150, Έρευνα 9.000. Γνωρίζετε ότι πωλεί 10.000 μονάδες ημερησίως στην τιμή των 15€/μονάδα. Ζητείτε για ποια τιμή θα υπάρξει κέρδος 2.000€ ημερησίως με σταθερή παραγωγή στις 10.000 μονάδες. Τι θα συμβεί στο αποτέλεσμα (με γράφημα) αν αυξάνεται η παραγωγή κατά 2.000 μονάδες έως τη πλήρη δυναμικότητα των 22.000 μονάδων. Να παρουσιάσετε 2 σενάρια, στο ένα τα εργατικά σταθερά και μεταβλητά αυξάνουν κατά 10%, τα μεταφορικά και τα υλικά αυξάνονται κατά 30% και το σενάριο των αντίστοιχων παράλληλων μειώσεων κατά 10%. Τέλος να κάνετε μια ανάλυση νεκρού σημείων η οποία να παρουσιάζετε για καθένα από τα παραπάνω σενάρια.    

————————————————————–

4. Να δείτε απλώς τα σχετικά μοντέλα στο excel για τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις και την ανάλυση κλάδου της εταιρείας Motor Oil που σας έχουν δοθεί καθώς επίσης και να ενοποιήσετε σε ένα αρχείο excel τα διαφορετικά worksheet.  

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Some BI solutions except those referent in Gartner’s Magic Quatrant

Ragsoft, Qlinkview, IBM Cognos, Ideal Analytics, Pentaho, smartCockpit, Tableau Software, Sage Alchemex, AthSeo, and all the rest refered in Gartner’s Magic Quatrant to the paper I gave you.  For more you can also visti the Board Site and also tech advisor

Leave a comment

Filed under Uncategorized

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ανακοινώνεται ότι ο κ. Αγγελόπουλος Γεώργιος θα πραγματοποιεί ώρες γραφείου για το μάθημα «Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής» κάθε Δευτέρα 13:00 – 15:00 στο γραφείο του κ. Γιαμουρίδη (Ύδρας 28, 3ος όροφος). Οι ομάδες εργασίας για Bloomberg & Reuters (Eikon & Datastream) μπορούν να κανονίσουν συντονισμένα ραντεβού με τον κ. Αγγελόπουλο για εργασία πάνω στα τερματικά της Ευελπίδων.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Thomson Reuters: DataStream Professional and an Application of StarMine Forecast for Europes Growth 1y forward

DataStream Professional with free trial
Starmine Application for Europes forecast of Gowth for the 4thQ12,1Q2013 and 12month forward in 2013

http://im.thomsonreuters.com/datastream-professional-2/?utm_campaign=Reuters+Newsletters&utm_source=Reuters+Newsletters+DS+ad+campaign
http://alphanow.thomsonreuters.com/2012/11/idea-of-the-week-analysts-trimming-profit-estimates-for-developed-europe/

In continuation of yesterday presentation see an actual application of the tools presented for forecasting EU Gowth in the relevant videos.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Σήμερα Παρουσίαση της Thomson Reuters υποχρεωτική παρουσία

Agenda will include:

1) Introduction to Thomson Reuters in Greece min15-max20 mins
2) Eikon-the premium deskop for financial markets min15-max20 mins
3) Datastream-the analysis tool for Economists and Academic Institutions min15-max20 mins
4) Q&A 15 mins

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Μοντέλων Πιστωτικού Κινδύνου με το MATLAB

Live Webinar στα ελληνικά, την Πέμπτη 29/11/2012 στις 15.00 (τοπική ώρα Ελλάδος).Παρακολουθήστε το Δωρεάν απο τον Η/Υ σας! με θέματα:
-Συστήματα πιστωτικής διαβάθμισης (Credit rating classification)
-Πίνακες μετάβασης (Transition matrices) και πιθανότητες αθέτησης (probabilities of default)
-Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
Διάρκεια: 60 λεπτά
Εγγραφές: http://www.mathworks.com/company/events/webinars/wbnr73179.html?timezone=Europe%2FAthens

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Παρουσίαση της Thomson Reuters υποχρεωτική παρουσία

Παρακαλώ πολύ μην ξεχάσετε ότι αύριο 20 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, στο μάθημα της Θεωρίας (Α24), θα γίνει η παρουσίαση από τον Οργανισμό Thomson Reuters του θέματος Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (Χρηματ/κά Μοντέλα: Analytics, data feeds etc…)& Συνδεσιμότητα του με το Excel. Επίσης θα παρουσιαστεί το acreditation της Thomson και η professional database του Οργανισμού μαζί με το assessment method.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική!

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Παρουσίαση της Bloomberg υποχρεωτική παρουσία

Παρακαλώ πολύ μην ξεχάσετε ότι την ερχόμενη εβδομάδα 13 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη, στο μάθημα της Θεωρίας, θα γίνει η παρουσίαση από τον Οργανισμό Bloomberg του θέματος Συνδεσιμότητα του Bloomberg με το Excel. Επίσης θα παρουσιαστεί το acreditation της Bloomberg και η professional database του Οργανισμού μαζί με το assessment method.

Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική! 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Βράβευση νικητών Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

2012 9 Νοεμβρίου, 18:00, αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκδήλωση γραφείου Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο facebook: https://www.facebook.com/events/474298259276424/

Leave a comment

Filed under Uncategorized