Ανάπτυξη Μοντέλων-Ασκήσεις

1. Δεδομένου ότι το διαθέσιμο εισόδημα ενός επενδυτή ανέρχεται σε 1500 €/μήνα, το ετήσιο επιτόκιο μεσοσταθμικά για την ερχόμενη 15ετία υπολογίζεται σε 5% ενώ η αξία ακινήτου που ενδιαφέρεται για να αγοράσει ανέρχεται σε 100.000€. Γνωρίζετε επίσης ότι η Τράπεζα μπορεί να δεχθεί τοκοχρεωλυτική δόση η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του εισοδήματος του. Να αναπτύξετε μοντέλο στο Excel το οποίο υπολογίζει με την μέθοδο της σταθερούς τοκοχρεωλυτική δόσης για τον συγκεκριμένο επενδυτή αναλυτικά τα συστατικά του δανεισμού (τόκους, χρεωλύσια κλπ). Επίσης να βρείτε για ποιο επιτόκιο κάνει break even το αρχικό εισόδημα με την βασική τοκοχρεωλυτική δόση. Την ικανότητα αποπληρωμής της δόσης όταν το επιτόκιο μεταβάλετε από 3% έως 18% κατά μία μονάδα βάσης παράλληλα με μεταβολή του ετήσιου αποδεκτού από την τράπεζα διαθέσιμου εισοδήματος από 3000€ έως 12000€ με βήμα 1000€. Τέλος να αναπτύξετε 2 σενάρια επιπλέον του βασικού που δίδεται ανωτέρω, το Κακό: όταν στην οικονομία μειώνεται το εισόδημα κατά 30%, αυξάνονται τα επιτόκια κατά 2 μονάδες βάσης και μειώνεται η αξία των ακινήτων κατά 15%. Το Καλό όταν αυξάνεται το εισόδημα κατά 2%, μειώνονται τα επιτόκια κατά 2 μονάδες βάσης και αυξάνεται η αξία των ακινήτων κατά 10%.  

—————————————

2. Δίνονται τα εξής: Πωλήσεις Ιανουαρίου = 100, Τιμή Ιανουαρίου=30, Πωλήσεις τρέχοντος μήνα = πωλήσεις προηγούμενου μήνα + 5, Τιμή Τρέχοντος μήνα = Τιμή προηγούμενου μήνα * 1.01, Έσοδα μήνα = πωλήσεις μήνα * τιμή μήνα, Κόστος μήνα = 100 + 0.8 * Έσοδα μήνα, Καθαρά Έσοδα Μήνα = Έσοδα μήνα – Κόστος μήνα, Φόρος μήνα = 0.05*Έσοδα μήνα+0.50* Καθαρά Έσοδα μήνα, Καθαρά Έσοδα Μήνα μετά τον Φόρο = Καθαρά Έσοδα μήνα – Φόρος μήνα. Να φτιάξετε ένα λογιστικό φύλλο MS-Excel για τον ανά μήνα προϋπολογισμό της εταιρείας με χρήση επικύρωσης δεδομένων, ονομάτων περιοχών και προστασίας τους.

————————————————

3. Να κάνετε ένα μοντέλο στο Excel για μια επιχείρηση με τα εξής στοιχεία μέσου μεταβλητού κόστους (σε €/q): υλικά 3,26, εργατικά 3,75, προμήθεια 2,21, μεταφορικά 1,77. Παράλληλα έχει το εξής Συνολικό Ημερήσιο Σταθερό κόστος (σε €/ημέρα): Λειτουργία 38.000, Μισθοί 33.315, Διαχείριση 6.500, Διαφήμιση 10.150, Έρευνα 9.000. Γνωρίζετε ότι πωλεί 10.000 μονάδες ημερησίως στην τιμή των 15€/μονάδα. Ζητείτε για ποια τιμή θα υπάρξει κέρδος 2.000€ ημερησίως με σταθερή παραγωγή στις 10.000 μονάδες. Τι θα συμβεί στο αποτέλεσμα (με γράφημα) αν αυξάνεται η παραγωγή κατά 2.000 μονάδες έως τη πλήρη δυναμικότητα των 22.000 μονάδων. Να παρουσιάσετε 2 σενάρια, στο ένα τα εργατικά σταθερά και μεταβλητά αυξάνουν κατά 10%, τα μεταφορικά και τα υλικά αυξάνονται κατά 30% και το σενάριο των αντίστοιχων παράλληλων μειώσεων κατά 10%. Τέλος να κάνετε μια ανάλυση νεκρού σημείων η οποία να παρουσιάζετε για καθένα από τα παραπάνω σενάρια.    

————————————————————–

4. Να δείτε απλώς τα σχετικά μοντέλα στο excel για τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις και την ανάλυση κλάδου της εταιρείας Motor Oil που σας έχουν δοθεί καθώς επίσης και να ενοποιήσετε σε ένα αρχείο excel τα διαφορετικά worksheet.  

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s