Σύνοψη Διαλέξεων-Επαναλήψεων

Ο κ. Αγγελόπουλος θα βρίσκεται την Δευτέρα (13:00-17:00) στο γραφείο του κ. Γιαμουρίδη (Ύδρας 28, 3os Όροφος) για απορίες. Η σύνοψη της ύλης είναι η ακόλουθη:

Στην ενότητα A  θα πρέπει να γνωρίζεται ότι έχει δοθεί σε μορφή παρουσίασης ppt από τον κ. Θεοδώρου

Στην ενότητα Β  θα πρέπει να γνωρίζετε όλες τις ενέργειες που μας βοηθούν στη διαχείριση λίστας στο excel και είναι διαθέσιμες στο μενού Data (όπως Filters, Data Validation, κλπ), καθώς επίσης και τη δυνατότητα παρουσίασης συγκεντρωτικών αναφορών (Pivot Tables).

Στην ενότητα Γ θα πρέπει να γνωρίζετε όλες τις συναρτήσεις που έχουν διδαχθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε αναλύσεις ευαισθησίας: Μονομεταβλητούς και διμεταβλητούς πίνακες, (Data -> Table), Δημιουργία και διαχείριση σεναρίων, (Tools -> Scenarios), Αναζήτηση τιμής στόχου, (Tools -> Goal Seek)

Στην ενότητα Δ είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως καταγράφουμε μακροεντολές (Record New Macro), πως σχεδιάζουμε κουμπί εκτέλεσης των μακροεντολών, και πως δημιουργούμε δικές μας συναρτήσεις σε περιβάλλον VBA. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε το Solver για το οποίο υπάρχει αρχείο επεξήγησης και παράδειγμα στο φάκελο της ενότητας Δ (LP-Solver, Solver-Example)

Σημειώνω ότι η επανάληψη που κάναμε έγινε στα πλαίσια μίας γενικής επισκόπησης και υπενθύμισης όσων είδαμε στη διάρκεια του μαθήματος. Προφανώς δεν ήταν δυνατόν να καλυφθεί όλη η διδακτέα ύλη στα δύο μαθήματα της επανάληψης, αλλά σίγουρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της. Γι’ αυτό εφιστώ την προσοχή σας σε όλη τη διδακτέα ύλη και όχι μόνο στα παραδείγματα της επανάληψης.

Καλή προετοιμασία,

George Angelopoulos

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s